Click here to open Mac's screen shot. Thank you. Warren